கணினி வகுப்பு

Presented papers 2022

3வது கல்வியியல் மாநாடு 2022 3rd International Educational conference 2022 கற்பித்தலுக்கான  தொழில்நுட்பங்கள் Teaching Technologies The third International educational conference was held in Parvathy’s college dindukkal. The […]

Read more
error: Content is protected !!