ஆராய்ச்சிப் பொருண்மைகள்

வகுப்பறைச்சூழலில் கல்வித் தொழில்நுட்பம்

 • கற்றல் கற்பித்தலில் கணினித்துவ சிந்தனைகளும் செயல்திறன்களும்
 • கல்வி முறையில் பயன்படுத்தப்படும்
  கணினித் தொழில்நுட்பங்களும்
  பன்முக ஊடகங்களும்
 • கல்வித் தொழில்நுட்ப வழிக் கற்பித்தல்
 • செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில் நுட்பங்கள்
 • விளையாட்டுமுறைக் கற்றல் – கற்பித்தல் தளங்கள்
 • கல்வியில் தொழில்நுட்ப ஆளுமை

மொழியியல் தொழில்நுட்பம்

 • இணையவழி மொழிக்கல்வி
 • மொழியியலின் உத்திகள் வழி கணினிக்கல்வி
 • மொழிக்கல்வியில் தொழில்நுட்பத் தேவைகள்
 • வணிக நோக்கில் மொழியியல் தொழில்நுட்பம்
 • மொழியியலும் தமிழ்க் கணிமையும்
 • செயற்கை நுண்ணறிவும் மொழியியல் தொழில்நுட்பமும்
 • இலக்கியம் வளர்க்கும் திறவூற்றுத் தொழில்நுட்பங்கள்

தமிழ்த் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மேம்பாடு

 • ஆசிரியர்களுக்கான வளங்கள்
 • கல்வி முன்னேற்றத்திற்கான கூட்டுத் தொழில்நுட்பங்களும் உத்திகளும்
 • திறவூற்றுத் தொழில்நுட்பத்தில் தமிழ் மொழியின் பங்கு
 • தமிழ் இலக்கியமும் திறவூற்றுக் காப்புரிமையும்
 • கணிதக் கல்வியில் திறவூற்றுத் தொழில்நுட்பம்
 • மொழித்தரவுகளும் திறவூற்றுத் தொழில்நுட்பமும்

சூழலியல் கல்வி

 • சூழலியலும் கணினித் தொழில்நுட்பமும்
 • சூழலியல் தொழில்நுட்பம்
 • சமுதாயத் தொழில்நுட்பங்கள்
 • கல்வியில் கூட்டுத் தொழில்நுட்பங்கள்

கலாச்சாரக் கல்வியில் கணினியும் மொழியும்

 • கணினி வழிப் பண்பாட்டுக் கல்வி
 • தமிழ் இலக்கியங்களுக்கான கணினி வளங்கள்
 • மெய்நிகர்க் கல்வியில் தமிழ் இலக்கியங்கள்
 • தமிழ்ப் பண்பாடும் கணினிப் பயன்பாடும் -ஓர் ஒப்புமை

பேராசிரியர்கள், கணினியியல், மொழியியல், கல்வியியல் சார்ந்த தொழில் நுட்ப வல்லுநர்கள், நிரலாளர்கள், இளநிலை ஆய்வாளர்கள் (M.Phil), முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்கள் (Ph.D), மொழி ஆர்வலர்கள் அனைவரும் கட்டுரை வழங்கலாம். ஆய்வுச்சுருக்கத்தின் மாதிரி இங்கு இணைக்கப் பட்டுள்ளது. அதற்கான வார்ப்புரு

AbstractTemplateTamilcomputingJournal

error: Content is protected !!