தமிழ்க் கணினியின் வளர்ச்சி! தமிழின் வளர்ச்சி!

Tamilunltd

Tamilunltd is a register company to teach Tamil online in the state of Pennsylvania USA with a mission of Taking Tamil to the next generation. It has been teaching virtually since 2006. To achieve their mission, it is crucial to educate common people about technology in Tamil as well as the technology development in Tamil.

Keeping it in mind, Tamilunltd is conducting online / in person workshops and seminar. This initiative includes giving three month paid/unpaid virtual internships to Tamil speaking rural area students.

The company is extending its services to one-day workshops to school teachers and students in the rural area of Tamil speaking world. Empowering Tamils and their language through technology is one way to Take Tamil to the Next Generation.

Workshops

Tamilunltd (USA) is partnering with academic institutions in the rural areas of Tamil Nadu and conducting one-day hands on workshops. Our workshop includes child development, teaching methodology, teaching technologies safe secure digital practices and computational linguistics and text corpus.

Our focus is empowering rural educational environment through awareness workshop to practical workshops.  Our workshop includes hands-on practice and works materials or experts each one of them more than ten years of working experience in their field.

Requirements: – Personal Laptop – Internet connection – Work area for the participants – Writing Materials

Possible workshops

·         Web technologies -An Introduction
(
இணையத் தொழில்நுட்பம் – அறிமுகம்)

·         Tamil Computing an Introduction
(
தமிழ் கணினியியல் ஒரு அறிமுகமும் பயிற்சியும்)

·         Building an E portfolio
(
மின் பதவோலைகள்)

·         E content for Educators
(
எண்ணியல் பாடத்திட்டங்கள் வடிவமைத்தல்)

·         Planning the Lesson Objectives of the Course
(
கற்றலின் குறிக்கோள்களை வடிவமைத்தல்)

·         Digital Story Telling Tools
(
மின்னியல் வழி கதை கூறுதல்

·         Creating Epubs and E document
எளிதாக மின்னூல்கள் தயாரித்தல்)

 

·         Computational Linguistics and auto corpus  for Tamil

Leave a Reply

error: Content is protected !!